شکستگی مچ پا - ورزش 1

مرحله اولیه: روی صندلی بنشینید و زانو را با پای آسیب دیده به سمت جلو گسترش دهید. از این موقعیت ، شما فقط گیاهان فلکسونی را تمرین می کنید - کشش پا ، و کشش پشتی - بلند کردن پشت پا. این حرکت را 3 بار به آرامی و هر بار 15 تکرار انجام دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید.