انیسون: اثر و عوارض جانبی

رازیانه و روغن انیسون دارای اثرات ضد اسپاسم (اسپاسمولیتیک) ، سکرتولیتیک (سکرتولیتیک) و ضد باکتری هستند.

خاصیت ضد اسپاسم و ضد باکتری عمدتا به دلیل اثر آنتول است. این حرکت برخی از ساختارهای سلولی مسئول تمیز کردن قسمت فوقانی را تحریک می کند دستگاه تنفسی (مژک های سلول اپیتلیال).

انیسون: عوارض جانبی و تداخلات

گاهی اوقات ، واکنش های آلرژیک از دستگاه تنفسی, پوست، یا دستگاه گوارش زمانی اتفاق می افتد رازیانه گرفته شده است. خالص رازیانه روغن را هرگز نباید حل نکرد.

تداخلات با داروهای دیگر در حال حاضر شناخته شده نیست.