Animal Bite: تست آزمایشگاهی

پارامترهای آزمایشگاهی سفارش 1 - تست های آزمایشگاهی اجباری.

  • شمارش خون کوچک
  • پارامترهای التهابی - CRP (پروتئین واکنش پذیر C).
  • باکتری شناسی (تعیین پاتوژن و مقاومت) ؛ که در سینوزیت (التهاب سینوویال) نیز مفصل مربوطه را سوراخ می کند.