گزش حیوانات: آزمایش های تشخیصی

تشخیص دستگاه اجباری پزشکی

  • رادیوگرافی در دو صفحه - مشکوک به آسیب دیدگی استخوان یا مفصل یا نفوذ یا عفونت استخوان یا مفصل.