آندروپوز: یائسگی مردان

پارامترهای آزمایشگاهی سفارش 1 - آزمایش های آزمایشگاهی اجباری.

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه دوم - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینهی جسمیو غیره - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.

تذکر مهم.
برای تشخیص تستوسترون کمبود ، حداقل دو آزمایش هورمون (تستوسترون تام و SHBG (به ترتیب گلوبولین متصل به هورمون جنسی) و تستوسترون آزاد - به لحاظ متابولیکی فعال) به ترتیب در دو روز - همیشه صبح بین ساعت 8.00 و 11.00 صبح - لازم هستند تا به درستی از انحراف یافته های فردی و روزانه استفاده کنند. نوسانات سطح سرم.

همچنین بررسی سرم نیز ضروری است پرولاکتین سطح ، از آنجا که هایپرپرولاکتینمی (افزایش سطح پرولاکتین در خون) می تواند رهبری به یک علامت گذاری شده تستوسترون کمبود به دلیل کاهش در FSH (هورمون محرک فولیکول) و LH (هورمون رنگدانه ساز).