ترومبوز ورید مقعدی: معاینه

معاینه بالینی جامع اساس انتخاب مراحل تشخیصی بیشتر است:

  • معاینه عمومی عمومی - شامل فشار خون ، نبض ، وزن بدن ، قد ؛ علاوه بر این:
    • بازرسی از ناحیه مقعد / کانال مقعد [قرمزی؟ ، تورم ، ندولها؟ لوبولها؟ بافت ریز شده؟ در حاشیه مقعد یا در کانال مقعد ، خون ، زخم در آنودرم (زخم در منطقه مخاط مقعد)؟]
    • معاینه رکتال دیجیتال (DRU): معاینه رکتوم (راست روده) و اندامهای مجاور با انگشت توسط لمس (لمس): ارزیابی از پروستات در اندازه ، شکل و قوام.
  • غربالگری سرطان

براکت های مربعی [] یافته های فیزیکی پاتولوژیک (پاتولوژیک) احتمالی را نشان می دهد.