ترومبوز ورید مقعدی: بیماری های ناشی از آن

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است در اثر ترومبوز وریدی مقعدی ایجاد شود:

دهان، مری (لوله غذا) ، معدهو روده ها (K00-K67 ؛ K90-K93).