آموباربیتال

محصولات

هیچ محصول دارویی نهایی حاوی آموباربیتال در بسیاری از کشورها به صورت تجاری موجود نیست.

ساختار و خواص

آموباربیتال (C11H18N2O3، Mr = 226.3 گرم در مول) به عنوان كریستالی سفید وجود دارد پودر که بسیار کم در آن حل می شود آب. سدیم نمک آموباربیتال سدیم در محلول است آب.

اثرات

آموباربیتال (ATC N05CA02) دارد آرام بخش، خواص افسردگی ، ضد تشنج و خواب آور. این اثرات به دلیل اتصال به گیرنده GABA است.

موارد مصرف

  • قبلاً به عنوان داروی آرامبخش و خواب استفاده می شد
  • به عنوان یک سرم حقیقت