اسیدهای آمینه

اسیدهای آمینه چیست؟

آمینو اسیدها "ساختمان های اساسی" پروتئین ها هستند. پروتئین ها نقش مهمی در بدن انسان ایفا می کنند: آنها وظایف مهم زیادی را انجام می دهند و به بافت های بدن ساختار می دهند. یک فرد بالغ سالم و لاغر از حدود 14 تا 18 درصد پروتئین تشکیل شده است.

پروتئین های بدن از 20 اسید آمینه مختلف ساخته شده اند. هنگامی که پروتئین ها ساخته می شوند، اسیدهای آمینه مانند یک زنجیره به هم متصل می شوند. دو اسید آمینه که به یکدیگر متصل شده اند دی پپتید و سه آمینو اسید تری پپتید نامیده می شوند. پروتئین های کوچک از زنجیره ای از حدود 50 اسید آمینه تشکیل شده اند. پروتئین های بزرگ از صدها یا هزاران اسید آمینه تشکیل شده اند و ممکن است از دو یا چند زنجیره آمینو اسیدی تا شده تشکیل شده باشند.

از آنجایی که پروتئین ها اجزای اصلی اکثر ساختارهای سلولی هستند، ما باید پروتئین کافی را در رژیم غذایی خود مصرف کنیم. این امر به ویژه در دوران بارداری، در طول رشد، و زمانی که بافت در نتیجه آسیب یا بیماری آسیب می بیند بسیار مهم است.

اسید آمینه ضروری