کراتوز اکتینیک: عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است توسط کراتوز آکتینیک (AK) ایجاد شود:

نئوپلاسم ها - بیماری های تومور (C00-D48)