آکرومگالی: درمان

اقدامات کلی

  • هدف داشتن وزن طبیعی! تعیین BMI (شاخص توده بدن) یا ترکیب بدن با استفاده از آنالیز امپدانس الکتریکی.
    • BMI ≥ 25 → مشارکت در یک برنامه کاهش وزن تحت نظارت پزشکی.
    • پایین رفتن از حد پایین BMI (از سن 45: 22 سالگی ؛ از 55 سالگی: 23 سالگی ؛ از 65 سالگی: 24 سالگی) → شرکت در یک برنامه تحت نظارت پزشکی برای کم وزن.

معاینات منظم

  • معاینات پزشکی منظم