ترومای شکمی: آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی سفارش 1 - آزمایشات آزمایشگاهی اجباری.