5 تمرین

”نشستن زانو” روی زمین می نشینید و زانوهای خود را تنظیم می کنید. پایین تر پا بدون افتادگی زانو کشیده شده است. در طول تمرین هر دو زانو در یک سطح باقی می مانند.

برای تقویت قسمت های داخلی پا با لبه داخلی به سمت بالا کشیده می شود. کل کار را هر بار 15 بار در 3 ست انجام دهید پا. ورزش می تواند با افزودن دکمه های دست ساز وزن مشکل تر شود. با تمرین بعدی ادامه دهید