3. ورزش بسیج برای ستون فقرات گردنی

در حالت ایستاده ، شانه خود را به عقب می کشید ، بالاتنه خود را صاف می کنید و کشش ستون فقرات گردنی شما ستون فقرات گردنی را با یک حرکت نیم دایره متحرک کنید. ابتدا به شانه راست خود نگاه کنید و سپس چانه خود را روی زمین بیاندازید.

سپس چانه نیم دایره می کشد. در موقعیت نهایی ، از روی شانه چپ نگاه کنید. تمرین را 10 بار تکرار کنید. به تمرین بعدی ادامه دهید