3 تمرین

"کش آمدن عضلات چهار سر ران”روی یکی بایستید پا. دیگری را بگیرید مچ پا و پاشنه را به سمت باسن بکشید. بالاتنه به صورت قائم است و مفصل ران به جلو رانده می شود.

برای بهتر تعادل یک نقطه را روی زمین ثابت کنید. کشش را حدود 10 ثانیه نگه دارید و سپس آن را تغییر دهید پا. پس از آن یک پاس دیگر در هر پا دنبال می کند به تمرین بعدی ادامه دهید