2. ورزش بسیج برای ستون فقرات کمر

به پشت بخوابید اکنون به تناوب کشش همیشه یکی پا طولانی قسمت بالای بدن ثابت می ماند تا دیگر هیچ حرکتی از ناف به بعد اتفاق نیفتد.

La استخوان های لگن در این روند بالا و پایین می روند. هیچ یک از زانوها خم نشده است. کشش منحصراً از ناحیه باسن صورت می گیرد. در هر طرف 15 تکرار انجام دهید. به تمرین BWS ادامه دهید