2 بلک رول ورزش کنید

"ران back "برای بازکردن پشت چسب چسب خورده ، آن را قرار دهید لیست سیاه® در یک صندلی بلند زیر باسن. با دستان روی زمین از خود حمایت می کنید و باسن خود را بلند می کنید. توسط کشش خود را مفصل شانه، می توانید روی لیست سیاه® به جلو و عقب

ساختارهای چسبانده شده باعث ایجاد کشش اضافی روی لگن می شوند که می تواند شما را به یک پشت توخالی بکشاند و باعث ایجاد گلوگاه در محل کانال نخاعی ستون فقرات کمر 3 پاس بدهید و به مدت 20 ثانیه رول کنید. بازگشت به مقاله ورزش هایی برای تنگی کانال نخاع در ستون فقرات کمر