1. ورزش بسیج برای ستون فقرات کمر

موقعیت آغازین: روی توپ یا صندلی سالن ورزشی بنشینید. بالاتنه را صاف کرده و لگن را به سمت جلو متمایل کنید تا کمر توخالی بیشتری داشته باشید. استخوان پستان صاف شده و شانه ها به سمت عقب کشیده می شوند.

موقعیت نهایی: لگن خود را به سمت عقب متمایل کنید. قسمت بالاتنه نباید روی صندلی حرکت کند. با توجه به اندازه توپ Pezzi ، بالاتنه به جلو متعادل است. شیب لگن را 15 بار تکرار کنید. با تمرین بعدی ادامه دهید