1. تمرین بسیج برای پا

در حالی که نشسته یا ایستاده اید ، پای خود را کاملاً با ساعت و خلاف آن دور بزنید. حرکت را 10 بار در هر جهت انجام دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید