1. ورزش بسیج برای ستون فقرات گردنی

در حالت ایستاده ، شانه خود را به عقب می کشید ، بالاتنه خود را صاف می کنید و کشش ستون فقرات گردنی شما نگاه مستقیم رو به جلو است. اکنون گوش چپ خود را روی شانه چپ قرار دهید.

همزمان شانه چپ خود را به سمت زمین فشار دهید. موقعیت را برای مدت کوتاهی نگه دارید و سپس گوش راست را روی شانه راست قرار دهید. 10 بار تمرین را در هر طرف تکرار کنید. به تمرین بعدی ادامه دهید