1 تمرین

"تحرک زانو" خم شدن مفصل زانو در حالت نشسته آموزش دیده است. در حالی که پاشنه به سمت آن می کشد ، زانو بلند می شود ران. با بلند كردن زانو از حركات اجتناب كننده جلوگیری می شود.

هر دو شریک مشترک (ران و پایین تر پا) به حرکات کامل خود منتقل می شوند. اطمینان از بارگیری هر دو باسن در طول تمرین مهم است. 10 تکرار با 2 پاس برای هر زانو انجام دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید