کشش عضلات شانه

"اهرم بلند" از حالت ایستاده ، گوش چپ را تا آنجا که ممکن است به سمت شانه چپ حرکت دهید. استخوان سینه بلند شده و شانه ها به عقب / پایین کشیده می شوند. نگاه مستقیم رو به جلو است.

بازوی راست شانه راست را به زمین می کشد. این باعث ایجاد کشش در شانه راست و گردن حوزه. این کشش را به مدت 15 ثانیه نگه دارید و سپس طرف را عوض کنید. هر طرف را 2 بار دراز کنید. به تمرین بعدی ادامه دهید