تاندون آشیل - ورزش کششی روی دیوار

"روی دیوار بکشید" خود را در یک قدمی دیوار قرار دهید. اکنون با خم شدن قسمت بالاتنه به جلو ، خود را با بازوان خود به سمت دیوار حمایت کنید. پاشنه ها محکم روی زمین می مانند.

زانوها کاملاً کشیده شده اند. به مدت 10 ثانیه تنش را در گوساله های خود نگه دارید. پاس دوم دنبال می شود.

همچنین می توانید تمرین را به صورت مرحله ای انجام دهید. پشت پا سپس عضلات ساق پا را کش می دهد. به تمرین بعدی ادامه دهید