ورزش برای پاها | ورزش شکم ، پاها ، پایین ، پشت

ورزش برای پاها

تمرین 1 به دیواره تکیه داده و زانوهای خود را کمی خم کنید. پاهای شما باید به اندازه کافی از دیوار فاصله داشته باشد تا هنگام خم شدن زانوها تا 100 درجه زانوها از پاهای شما بیرون نزند. می توانید وضعیت نشسته را روی دیوار بگیرید یا زانوی خود را کشیده و خم کنید مفاصل 15 بار

تمرین 2 به پشت دراز می کشید و هر دو پا را بلند می کنید. حرکات دایره ای بزرگی را با آنها انجام می دهید انگار که دوچرخه سوار هستید. سرعت نباید خیلی سریع باشد.

تمرین 3 به پشت دراز می کشید و هر دو پا را دراز می کنید. سپس آنها را بلند می کنید. بدون اینکه پاها را بردارید ، آنها را از هم جدا کرده و بهم برگردانید.

تمرین 4 به پهلو دراز کشیده اید و پاهای خود را دراز کرده اید. بازوی زیرین زیر قرار دارد سر به عنوان پشتیبانی بازوی دیگر از جلو قسمت بالایی بدن را پشتیبانی می کند و زاویه دار است.

قسمت بالایی پا به سمت بالا پخش شده و کشیده می ماند. در حالی که این پا بالا می آید ، پایین خود را به جلو فشار دهید تا به عقب حرکت نکند. وقتی که پا دوباره پایین می آید ، آن را کاملا پایین نگذارید.

تمرین را 15 بار تکرار کنید و سپس وضعیت پا / پهلو را تغییر دهید. تمرین 5 از تمرین 4 موقعیت را در نظر بگیرید. با این حال ، شما نه تنها پا را از بالا بلکه هر دو پا بلند می کنید.

پاها هرگز بعد از پایین آمدن ، زمین را لمس نمی کنند. بعد از حدود 15 بار تکرار ، طرف را عوض کنید. تمرین 6 به پهلو دراز کشیده اید و پاهای خود را دراز کرده اید.

بازوی زیرین زیر قرار دارد سر به عنوان پشتیبانی بازوی دیگر از جلو قسمت بالایی بدن را پشتیبانی می کند و زاویه دار است. قسمت بالایی پا کمی بلند شده و کشیده می ماند.

در حالی که این پا بلند است ، پایین خود را به جلو فشار دهید تا پایین به عقب حرکت نکند. سپس پا را به سمت بالاتنه خود بکشید و دوباره آن را دراز کنید. کشیدن را تکرار کنید و کشش از پا سپس طرف را عوض کنید. در مقاله تمرینات مفصل زانو می توانید تمرینات بیشتری را بیابید