Mitoxantrone

محصولات

میتوکسانترون بصورت تجاری به عنوان محلول تزریق / تزریق در دسترس است (نوانترون ، عمومی) از سال 1985 در بسیاری از کشورها تصویب شده است.

ساختار و خواص

میتوکسانترون (سی22H28N4O6، Mr = 444.5 گرم در مول)

اثرات

میتوکسانترون (ATC L01DB07) دارای خاصیت سمیت سلولی و سرکوب کننده سیستم ایمنی است. این اثرات به دلیل مهار توپویزومراز II و درهم آمیختگی DNA است.

موارد مصرف