تمرینات ضد درد جانبی گردن 3

”عضلات جلوی گردن” سر خود را از شیب طرف کشیده قرار دهید (به تمرین 1 مراجعه کنید) در گردن. کشش را برای هر طرف حدود 10 ثانیه نگه دارید. به مقاله ”ورزش های ضد درد گردن بروید

تمرینات ضد تنش گردن و شانه 3

“Side Lift” یک تراباند را زیر یک پا ببندید و بازوی مخالف را که به سمت بالا و بیرون کشیده شده بکشید. شما همچنین می توانید به جای ترابند یک وزنه (بطری آب و غیره) بگیرید. از هر شانه 15 تکرار انجام دهید. به تمرین بعدی ادامه دهید

تمرینات ضد تنش گردن و شانه 4

"حلقه های شانه" با بازوها ، شانه ها را از جلو / بالا به عقب / پایین بچرخانید. با این کار جناغ خود را به سمت بالا قرار داده و تیغه های شانه را عمیقاً به عقب بکشید. همچنین می توانید شانه های خود را به عقب دور بزنید. تمرین را حدود 15 بار انجام دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید

تمرینات ضد تنش گردن و شانه 5

"آونگ بازو" قسمت بالایی بدن / شانه چپ را کمی به جلو متمایل کنید. شما یک وزنه سبک دارید. اجازه دهید جاذبه اثر بگذارد و حدود 15 ثانیه اجازه دهید آونگ بازوی کشیده شود. سپس بازو را عوض کنید. به تمرین بعدی ادامه دهید

تمرینات ضد تنش گردن و شانه 6

"پروانه" حرکات دایره ای شانه را با بازوها به سمت پهلو با حرکت آهسته به سمت بالا انجام دهید. وزنه های سبک را می توان در هر دو دست نگه داشت. شانه ها عمیقاً به پشت کشیده شده و جناغ جناغی برافراشته می شود. حدود 15 تکرار انجام دهید تا بازوها را به سطح شانه برسانید. ادامه دادن با … ادامه مطلب

تمرینات ضد تنش گردن و شانه 7

"قایقرانی" هر دو آرنج را به سمت بدن به سمت عقب بکشید. این کار را می توانید در حالت ایستاده یا کمی خم به جلو و با وزنه های کوچک انجام دهید. مطمئن شوید که کمرتان صاف است. این روش را 15 بار تکرار کنید. به مقاله تمرینات ضد درد گردن بروید

تمرینات ضد درد جانبی گردن 1

"کشش جانبی" گوش خود را در حالت نشسته یا ایستاده به سمت شانه مربوطه با بالاتنه مستقیم متمایل کنید. نگاه و چانه شما دائماً رو به جلو است. شانه مخالف را به سمت پایین فشار دهید تا در آنجا کشش را احساس کنید. به تمرین بعدی ادامه دهید

تمرینات ضد درد جانبی گردن 2

"عضلات پشت گردن" سر خود را از شیب پهلو کشیده قرار دهید (ورزش 1 را ببینید) و چانه را به صورت مورب روی سینه قرار دهید. کشش را برای هر طرف حدود 10 ثانیه نگه دارید. به ورزش ادامه دهید

تمرینات ضد تنش گردن در مطب 6

"سیب چیدن" دستها را به طور متناوب به سمت بالا یا پهلو می کشد ، احتمالاً با استفاده از حالت یک پا برای بهبود هماهنگی. موقعیت را برای حدود 10 ثانیه نگه دارید و سپس پا و بازوی ایستاده را تغییر دهید. به مقاله تمرینات ضد درد گردن بروید

تمرینات ضد درد شانه

به منظور مقابله یا جلوگیری از شکایات این نواحی بدن ، آنها باید ماهیچه های خود را تقویت کرده و در زمانی که در وضعیت اشتباه قرار دارند آنها را کشش دهند. در هر تمرین با حدود 10 سری (به استثنای تمرینات یوگا) 15-5 تکرار انجام دهید. کشش های مربوطه را حدود 15 ثانیه نگه دارید. تمرینات ضد درد شانه تمرین علیه شانه… ادامه مطلب