تری متازیدین

محصولات در بسیاری از کشورها ، هیچ دارویی حاوی تری مترازیدین به صورت تجاری در دسترس نیست. در سایر کشورها ، قرصهای روکش دار با محلولهای آزاد شده و قطره چکان در دسترس هستند (به عنوان مثال ، Vastarel). ساختار و خواص تریمتازیدین (C14H22N2O3 ، Mr = 266.3 g/mol) مشتق پیپرازین است. در دارو به عنوان تری متازیدین دی هیدروکلراید وجود دارد. اثرات تریمتازیدین (ATC C01EB15) دارای… تری متازیدین