Wernicke Center: ساختار ، عملکرد و بیماریها

مرکز ورنیکه مرکز زبان حسی در انسان است و درک زبان را تضمین می کند. از آنجا که اندیشه پیوندی ناگسستنی با زبان دارد ، مرکز ورنیک نه تنها در تولید و پردازش زبان ، بلکه در هر فرآیند فکری بشر نقش ایفا می کند. آسیب به ناحیه اغلب منجر به تغییر شخصیت می شود. مرکز ورنیکه چیست؟ متخصصان پزشکی … Wernicke Center: ساختار ، عملکرد و بیماریها