اوایل بارداری: در هفته های اول چه اتفاقی می افتد

اوایل بارداری: مهاجرت، تقسیم، لانه گزینی لقاح تخمک در لوله فالوپ انجام می شود. سپس تخمک بارور شده (زیگوت) در عرض چهار تا پنج روز به رحم مهاجرت می کند تا در غشای مخاطی آن برای رشد بیشتر لانه گزینی شود. زیگوت در این سفر شروع به تقسیم می کند. پس از لانه گزینی در رحم … اوایل بارداری: در هفته های اول چه اتفاقی می افتد