رادیولوژی مداخله ای: درمان ، تأثیرات و خطرات آن

رادیولوژی مداخله ای یک فوق تخصص نسبتاً جدید رادیولوژی است. رادیولوژی مداخله ای وظایف درمانی را انجام می دهد. رادیولوژی مداخله ای چیست؟ رادیولوژی مداخله ای فوق تخصص درمانی رادیولوژی تشخیصی است. این واقعیت ممکن است بسیار عجیب به نظر برسد ، اما به این واقعیت برمی گردد که رادیولوژی مداخله ای هنوز زیر شاخه ای نسبتاً جوان از رادیولوژی است. به همین دلیل ، در… رادیولوژی مداخله ای: درمان ، تأثیرات و خطرات آن