مکمل

اثرات استفراغ: القا v استفراغ مواد فعال آگونیست های دوپامین: آپومورفین تداخل های گیاهی: ریشه استفراغ: ipecacuanha ، امین و داروهای مربوطه. موارد دیگر: سولفات مس (منسوخ) کلرید سدیم زیلازین در دامپزشکی