سیلیمارین (عصاره میوه خار مریم): محصولات غذایی

به طور سنتی و تا به امروز ، خار خار به عنوان گیاه دارویی استفاده می شود و به عنوان غذا مناسب نیست. به عنوان یک چای ، عصاره خشک ، یا پودر، برای بیماری های قارچی استفاده می شود کبد، کیسه صفرا ، و طحال. در اروپا سیلیمارین هم در محصولات دارویی و هم در رژیم غذایی موجود است مکمل به شکل چای ، کپسول و قرص.