سیفلیس

مترادف به معنای گسترده تر

Lues ، Lues venerea ، بیماری سخت ، بیماری فرانسوی (مالادی فرانسه) ، بیماری شاودین