آدم ربایی

مترادف

لاتین: معتاد

آدم ربایی

در آدم ربایی ، اندام ها از بدن خارج می شوند. به عنوان مثال ، می توان ربودن بازوهای کشیده شده را در آن تصور کرد مفصل شانه. در اینجا ، قسمت خارجی عضلات شانه منقبض می شود.

پروانه معکوس شکل دیگری از آدم ربایی در است مفصل شانه، اما با بازوها در موقعیت جلو. (همانطور که با پرواز) مثال. بازوهای کشیده یا خم شده نزدیک بدن هستند. در مرحله انقباض بازوها از بدن خارج می شوند. - بالابر جانبی

  • دستگاه رباینده