دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب

مترادف به معنای گسترده تر

ضربان ساز ، HSM ،