پاتوژن ها

دائرlopالمعارف بزرگ از ویروس ها, باکتری و قارچ ها: از A برای آمیب ها تا Z برای ویروس Zika.

عوامل بیماری زا با حروف الفبا


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z