جذب

جذب روده

پس از مصرف دارو ، ابتدا باید ماده موثره آزاد شود. این فرآیند ، آزادسازی (آزاد سازی) نامیده می شود و این یک پیش شرط جذب بعدی است. جذب (قبلاً: جذب) عبارت است از عبور یک ماده دارویی فعال از پالپ هضم به جریان خون در معده و روده جذب در درجه اول در رخ می دهد روده کوچک. مرحله اساسی عبور ماده فعال از لایه تک سلولی سلولهای روده (انتروسیت ها) و جذب به لایه زیرین است خون عروق. مکانیسم های زیر درگیر هستند:

 • انتشار غیرفعال درون سلولی در غشای سلول.
 • جذب از طریق حمل و نقل و کانال ها (انتشار تسهیل شده ، حمل و نقل فعال که ATP مصرف می کند).
 • ترانس سیتوز با وزیکول
 • انتشار غیرفعال Paracellular (فضاهای بین سلولی).

حمل و نقل جریان مانند گلیکوپروتئین P مقابله با جذب آنها بسترها را به داخل روده منتقل می کنند و کاهش می یابند دسترسی به زیستی. زیرا داروهای به طور دائم با خون، وجود دارد غلظت شیب برای فرآیندهای منفعل.

عوامل موثر

جذب تا حد زیادی به خصوصیات فیزیکوشیمیایی دارو بستگی دارد. سایر عوامل تأثیرگذار عبارتند از:

 • رها کنید (آنجا را ببینید).
 • محیط دستگاه گوارش: آب گوارشی ، صفرا، صفرا نمک، pH
 • با غذا یا بدون غذا مصرف کنید
 • زمان انتقال
 • جریان خون روده ای
 • بیماری ها ، سن
 • تداخلات دارویی

در حال حاضر در سلولهای روده و متعاقباً در اولین عبور از داخل کبد، این دارو می تواند تغییر شکل داده شود. در اصطلاح متابولیسم پاس اول، می توان نسبت مرتبطی از ماده فعال را غیرفعال كرد ، بنابراین نسبتي كه سرانجام به محل مورد نظر می رسد كاهش می یابد. این نیز به عنوان یک مانع متابولیکی شناخته می شود.