فیزیوتراپی - ورزش های ستون فقرات گردنی 5

"کشش از عقب گردن عضلات "بعد از اینکه حالت نشسته ایستاده و مستقیم گرفتید ، سر مانند یک پاندول مورب به سمت چپ از شیب جانبی پیش تنیده هدایت می شود (به تمرین 4 مراجعه کنید). چانه بنابراین با چپ همسو می شود قفسه سینه/ شانه این موقعیت را به مدت 10 ثانیه حفظ کنید و 3 پاس بدهید. سپس همین کار را به طرف دیگر نیز انجام دهید. به تمرین بعدی ادامه دهید