خلاصه | ورزش در محل کار

خلاصه

ترکیبی از دو یا سه تمرین ارائه شده در بالا در محل کار فقط چند دقیقه در زندگی روزمره طول می کشد. اگر این می تواند به یک رسم روزانه تبدیل شود ، به عنوان مثال در پایان وقت ناهار ، تأثیرات مثبتی بر تنش عضلانی و عدم تمرکز می توان به دست آورد احساس ذهنی استرس در محل کار کاهش می یابد و تأثیر مثبت بر رفاه عمومی امکان پذیر است.