تقویت عضله تیغه شانه

"ایستا قایقرانی”به صورت ایستاده روی صندلی بنشینید. در هر دو دست شما چوبی را نگه دارید قفسه سینه قد تیر را به سمت خود بکشید قفسه سینه با کشیدن تیغه های شانه به هم.

سعی کنید چوب را از بدن جدا کنید. کشش را به مدت 20 ثانیه حفظ کنید. پس از یک استراحت کوتاه ، تمرین را تکرار کنید. با تمرین بعدی ادامه دهید