اطلاعات عمومی | تنگی کانال نخاع در ستون فقرات کمر - درمان محافظه کارانه بدون جراحی

اطلاعات عمومی

تنگی ستون فقرات در ستون فقرات کمری می تواند مادرزادی یا اکتسابی باشد ، اما در بیشتر موارد در طول عمر به دلیل اضافه بار یک طرفه ستون فقرات ، وضعیت بد بدن ، کمبود حرکت و فرآیندهای دژنراتیو در سنین پیری ایجاد می شود.