اتیل مورفین

محصولات

اتیل مورفین در وجود داشت شربت های سرفه.

ساختار و خواص

اتیل مورفین (C19H23NO_ (3، Mr = 313.4 گرم در مول) یک استیل است مورفین. در وجود دارد داروهای به عنوان اتیل مورفین هیدروکلراید و به عنوان دی هیدرات ، یک بلور سفید است پودر که در محلول است آب.

اثرات

اتیل مورفین (ATC R05DA01 ، ATC S01XA06) یک ماده ضد سرفه است.

موارد مصرف

سرفه تحریک پذیر