پلی منوره: آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی سفارش 1 - تست های آزمایشگاهی اجباری.

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه دوم - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینهی جسمیو غیره - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.

  • پارامترهای التهابی - CRP (پروتئین واکنش پذیر C) یا ESR (میزان رسوب گلبول های قرمز).
  • FSH (هورمون محرک فولیکول).
  • LH (هورمون لوتئین ساز)
  • پرولاکتین
  • تستوسترون
  • TSH (هورمون محرک تیروئید)